Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Văn bản nội bộ

Category

27
Th5
Căn cứ Thông tư số 20/TT-BGDBT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/7/2020 về việc Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, định mức giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên phải thực hiện trong một năm được quy định cụ thể tại...
15
Th4
Quy định này quy định về trang phục, bài trí công sở, giao tiếp và ứng xử của công chức, viên chức và người lao động (CC-VC-NLĐ) khi thực hiện nhiệm vụ tại trường Đại học Quảng Nam. Quy định này ban hành kèm theo Quyết định số 1846/QĐ-ĐHQN ngày 29/11 /2017 của Hiệu trưởng...
15
Th4
Văn bản này quy định quyền và nghĩa vụ của viên chức, người lao động và các vấn đề có liên quan tại Go88 tài xỉu , được ban hành kèm theo Quyết định số 601/QĐ- ĐHQN ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Go88 tài xỉu ( chi tiết...
15
Th4
Quy định này quy định chế độ làm việc của giảng viên Go88 tài xỉu , bao gồm: nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy, nghiên cứu khoa học; quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy và chế độ làm...